Skip to main content
INNOVACIÓ

La nostra disposició a la millora contínua i a la renovació tecnològica ens permet mantenir el focs en tots els avanços que representin la modernització i l’actualització dels equips tècnics i els processos productius, amb la finalitat d’oferir sempre el millor als nostres clients.

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Contribuir a la millor gestió dels recursos, promovent l’eficiència energètica de les instal·lacions de la companyia i sensibilitzant als seus empleats i gestors. Aliment Art compleix amb la norma ISO 14001:2015 de Gestió Mediambiental que certifica oficialment aquest compromís de la companyia.

EXCEL·LÈNCIA

Mantenir un alt nivell de qualitat amb els seus clients, proveïdors, empleats i altres col·laboradors en aquells projectes en els quals participa. Mediterránea disposa de la certificació ISO 9001:2015 del Sistema de Gestió de Qualitat. També té la certificació ISO 22000 de Seguretat Alimentària. Una norma que situa a Aliment Art com a empresa compromesa amb el compliment dels requisits per assegurar la innocuïtat dels aliments durant tot el procés.

Integritat

El respecte a la legislació vigent, normes i reglaments interns, i l’actuació conforme a l’ètica professional sempre ha caracteritzat l’actuació d’ALIMENT ART, a més de buscar el benestar dels nostres empleats, de la companyia i de l’entorn on actuem. Rebutgem les pràctiques corruptes o deslleials, i així ho transmetem als nostres clients, proveïdors i empleats.

RESPONSABILITAT I BON GOVERN

La consecució dels objectius no pot en cap cas justificar accions deshonestes o contràries a l’ètica professional, dirigint les relacions empresarials i laborals amb equitat i prudència, buscant el benefici de les parts implicades, sense crear falses aparences.

COMPROMÍS, LLEIALTAT I RESPECTE

Tant les relacions empresarials externes com les relacions laborals internes es construeixen sobre els nostres principis de compromís, lleialtat i respecte mutu, que afermen el bon fer d’ALIMENT ART i el seu prestigi dins del sector. La companyia té el certificat ISO 45001:2018 del Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball. És l’estàndard de seguretat i salut laboral més alt que existeix.

COMPROMÍS AMB EL TALENT

Donar suport a la formació i desenvolupament professional de tots els empleats de la companyia; promoure la igualtat d’oportunitats; i la seguretat i salut de tots els seus empleats.

PERDURABILITAT

Constituir i participar en projectes empresarials amb continuïtat en el temps, contribuint activament al desenvolupament del seu sector, generant valor afegit i ocupació.

TRANSPARÈNCIA

Prestar tota la informació requerida per les parts interessades i comunicada als destinataris autoritzats, sempre de manera exacta, fidel, comprensible i completa per tal que serveixi a l’objecte previst.

ESTAREM ENCANTATS D’ATENDRE’T